MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GÕ ĐỎ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GÕ ĐỎ

MẶT BÀN NGUYÊN TẤM GÕ ĐỎ

Mặt bàn gỗ nguyên tấm tại Hà Nam

Mặt bàn gỗ nguyên tấm: 90 cm x 10 cm x 256 cm;

                                       100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ nguyên tấm tại Bắc Giang

MẶT BÀN GỖ NGUYÊN TẤM: 96 cm x 15 cm x 246 cm;

                                             100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ nguyên khối tại Bắc Giang

Mặt bàn gỗ nguyên khối tại Bắc Giang

Quy cách Mặt bàn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 256 cm;

                                     100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ nguyên tấm tại Phú Thọ

Mặt bàn gỗ nguyên tấm tại Phú Thọ: 

Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 256 cm;

100% gỗ gõ đỏ nguyên

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_BA106

Mặt bàn gỗ_BA106:    Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 300 cm;

                                   Ghế ăn thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA105

Bàn ăn gỗ_BA105   :   Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 200 cm;

                                   Mẫu ghế thay đổi theo yêu cầu của khách hàng

Mua hàng

Bàn ăn gỗ_BA104

Bàn ăn gỗ_BA104:       Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 250 cm;

                                    8 Ghế rời (Mẫu ghế có thể thay đổi)

Mua hàng

Mặt bàn gỗ_MB311

Mặt bàn gỗ:                 Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 256 cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

Mua hàng

Mặt bàn gỗ _MB310

Mặt bàn gỗ:                Mặt bàn: 90 cm x 10 cm x 268 cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm,

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA405

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 13 cm x 290 cm;

                                        100% gỗ cẩm đá nguyên tấm   

Mua hàng

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ cẩm đá_MBA400

Bàn ăn| Mặt bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 300 cm;

                                        100% gỗ cẩm đá nguyên tấm   

Mua hàng

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ gõ đỏ_MBA309

Bàn ăn|Mặt bàn ăn gỗ:   Mặt bàn: 90 cm x 12 cm x 290 cm;

                                   100% gỗ gõ đỏ nguyên tấm   

 
Mua hàng